หนังสือ “หลากมุมมองพหุวัฒนธรรม”

฿220.00

หนังสือ “หลากมุมมองพหุวัฒนธรรม”

ผู้เขียน

ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์  , รศ.ดร.มารค ตามไท , ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี , ดร.อัมพร หมาดเด็น , อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ , ดร.อันธิฌา แสงชัย , ผศ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ , ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

รายละเอียดหนังสือ

ISBN 978-616-92457-6-6 ปกอ่อน จำนวน 163 หน้า

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

ทำความเข้าใจความแตกต่างหลากหลายและสังคมพหุวัฒนธรรม