หนังสือ “สิทธิมนุษยชนในอิสลาม”

฿220.00

หนังสือ “สิทธิมนุษยชนในอิสลาม”

โดย สุดปรารถนา นีละไพจิตร

 

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

‘ศาสนาอิสลาม’ มักถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่อยมา อาจเพราะข้อจำกัดและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่ดูจะส่งผลให้ปัจเจกชนไม่อาจใช้สิทธิเสรีภาพของตนได้อย่างเต็มที่ จนไปกระทบความรู้สึกนึกคิดของศาสนิกอื่นในสังคม ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ “Islam-ophobia” หรือ “ความหวาดกลัวอิสลาม” ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย ทั้งที่เรามีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากเป็นอันดับสอง แต่เรากลับดูห่างไกลกัน ไม่เข้าใจ ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ หวาดกลัวและหวาดระแวง

หากพิจารณาหลักคำสอนของศาสนาอิสลามอย่างถ่องแท้ จะพบว่าแท้จริงแล้วศาสนาอิสลามก็มีสิทธิมนุษยชนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ยึดถือว่า “มนุษย์ทุกคนเสมอภาค เท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีและมีเกียรติสูงส่งเช่นเดียวกัน” แต่ที่ผ่านมาเรามีข้อมูลให้ศึกษาเพียงน้อยนิด หากมีอยู่ก็เข้าถึงได้ยาก ไม่ได้เผยแพร่เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปเข้าไปศึกษา จนเราขาดความรู้ความเข้าใจ ประกอบกับการตอกย้ำจากความขัดแย้งทางความคิดระหว่างคริสต์และอิสลามที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่อดีต จนบางคนมองผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามว่าเป็นพวกหัวรุนแรง เลยเถิดไปถึงขั้นมองศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความรุนแรง

หนังสือ “สิทธิมนุษยชนในอิสลาม” จึงเป็นงานวิชาการที่มีคุณค่ายิ่งในแง่ที่ช่วยสร้างความเข้าใจหลักของอิสลามอย่างถ่องแท้และเป็นธรรม คลี่ขยายให้เราได้เห็นเนื้อแท้ของความจริงของสังคมมุสลิมที่แสดงถึงความเป็นมนุษย์สามัญทั่วไปที่มุสลิมมีเท่า ๆ กับมนุษย์คนอื่น เป็น Footnote ทางด้านวิชาการให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องนี้ต่อไป ทั้งยังไม่ใช่แค่ด้านศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่หมายถึงด้านสิทธิมนุษยชนกับศาสนา อันเป็นประเด็นสำคัญของพวกเราทุกคนด้วย